EMRI I PROJEKTIT:
Mekanizmi i komandës dhe operacioneve për analizën multisektoriale të të dhënave të fatkeqësisë Nexus

AKRONIMI I PROJEKTIT:
COMMAND d

PARTNERËT E PROJEKTIT:
Qarku i Zagrebit (Republika e Kroacisë)
Bashkia e Tiranës (Republika e Shqipërisë)
Qyteti i Tuzlës (Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës))
Qyteti i Podgoricës (Mali i Zi)
Qyteti i Shkupit (Republika e Maqedonisë së Veriut)

SHKURTIMISHT MBI PROJEKTIN:
COMMAND d është një projekt i krijuar për të ndihmuar qendrën e komandës së operacioneve mbështetëse të përgatitet për fatkeqësitë në nivel lokal. Rezultatet e projektit do të lehtësojnë dhe përshpejtojnë marrjen e të dhënave, analizën / simulimin e zhvillimeve të GIS dhe transferimin e të dhënave emergjente. Në kuadër të projektit do të vendosen procedura standarde të funksionimit në situata krize, të cilat do të rrisin gatishmërinë dhe do t'u mundësojnë të gjithë pjesëmarrësve në projekt të lidhen përmes një platforme të përbashkët IT.

COMMAND d do të lejojë analizën e kapaciteteve në nivel lokal në Kroaci, Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi (vendet UCPM), si dhe në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Shqipëri (vendet IPA II).
Vlerësimi i nevojave do të formojë bazën për zhvillimin e metodologjisë, e cila do të detajojë mekanizmat mbështetës të vendimmarrjes dhe procedurat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel lokal.

Mjetet inovative për reagimin emergjent do të mundësojnë:

 • analiza e të dhënave të burimeve të ndryshme (që vijnë nga zjarrfikësit, shërbimet mjekësore emergjente, Qendra 112, Qendra e Mbrojtjes nga Përmbytjet) në kohë reale

 • grumbullim dhe analizë më të shpejtë të të dhënave të dorëzuara në qendrën komanduese dhe operative për monitorim dhe transmetim më të saktë të të dhënave

 • shkëmbim më i shpejtë i të dhënave kryesore midis të gjithë partnerëve rajonalë të projektit përmes procesit të standardizimit dhe integrimit me sistemet kombëtare të paralajmërimit të hershëm

Si përfundim, rezultatet e projektit COMMAND d do të jenë organizimi i pesë qendrave komanduese operacionale, gatishmëri e shtuar dhe procesi më i lehtë i vendimmarrjes për hierarkinë komanduese, sigurimi i aktivizimit dhe koordinimit të shpejtë dhe në kohë të forcave operacionale, komunikimi i pavarur i krizave përmes sistemeve të shumëfishta dhe të veçanta, si dhe aftësinë për të dislokuar nëse është e nevojshme.

VENDET E ZBATIMIT TË PROJEKTIT
Qarku i Zagrebit (Republika e Kroacisë)
Bashkia e Tiranës (Republika e Shqipërisë)
Qyteti i Tuzlës (Republika e Bosnjës dhe Hercegovinës))
Qyteti i Podgoricës (Mali i Zi)
Qyteti i Shkupit (Republika e Maqedonisë së Veriut)

NUMRI I REFERENSËS SË PROJEKTIT
Numri i kontratës: 873108 – COMMAND d

KOHËZGJATJA E PROJEKTIT:
Datum početka: 04. siječnja 2020.
Datum završetka: 03. studenog 2022.

VLERA TOTALE E PROJEKTIT
457.821,97 €

SHUMA E FONDEVE TË MIRATUARA të BE-së
387.676,98 €

QËLLIMET E PROJEKTIT
Qëllimi kryesor:
Të mbështesë qendrën e komandës së operacioneve në procesin e vendimmarrjes dhe komunikimit në krizë përmes mbështetjes së IT-së, si dhe të mbështesë bashkëpunimin dhe analizën e të dhënave në situata emergjente

Qëllimi specifik:
Zhvillimi i një mjeti operacional për të lehtësuar reagimin në një gjendje të jashtëzakonshme

REZULTATET E PROJEKTIT:

 • Rishikimi dhe vlerësimi i nevojave të kapaciteteve teknike të qendrave komanduese të operacioneve të mbrojtjes civile në nivel vendor (për secilin partner).
 • Metodologji e standardizuar për zhvillimin e mekanizmave dhe mjeteve për të mbështetur procesin e vendimmarrjes në sistemin e mbrojtjes civile në nivel local
 • Procedurat operacionale të standardizuara për komunikimin në krizë
 • Një mjet efektiv i IT-së për analizën e të dhënave të rrezikut nga fatkeqësitë, si dhe mbështetje për vendimmarrjen në gjendjen e jashtëzakonshme
 • Analiza e funksionalitetit dhe operueshmërisë së modelit të qendrës komanduese të operacioneve emergjente

TENDERI TË CILIT I ËSHTË DORËZUAR PROJEKTI:
Mekanizmi i mbrojtjes civile të BE-së 
UCPM-2019-PP-AG
Parandalimi dhe gatishmëria në mbrojtjen civile dhe ndotjen detare

KONTAKTONI PËR MË SHUMË INFORMACION:
Qarku i Zagrebit
Rruga Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
www. zagrebacka-zupanija.hr
Branko Herček, Ekspert i Lartë i Mbrojtjes dhe Shpëtimit
tel: 00385 1 6009 411
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 HACP logo

Koordinatori i projektit

Qarku i Zagrebit
Rruga Grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Kroaci

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija Općina tirana Grad Tuzla Grad Skopje Grad Podgorica