Takimi prezantues i ekipit të projektit u mbajt në Bruksel (a kick-off meeting). Projekti me emrin :”Mekanizmi i Komandës dhe Operacioneve për Analizën Multisektoriale të të dhënave të Fatkeqësive Nexus-Comman d” është me vlerë 457.821 euro.Koordinatori i tij është Qyteti i Zagrebit dhe do të zbatohet gjatë dy viteve të ardhshëm.

Përvec Qytetit te Zagrebit si coordinator,në project marrin pjesë partnerë të projektit nga kater vënde të tjera-Bashkia Tiranë(Shqipëri),Qyteti i Tuzit(Bosnje dhe Hercegovin),Qyteti i Shkupit(Maqedonia e Veriut) dhe Qyteti i Podgoricës (Mali i Zi).Për më tepër,BE-ja siguron 84.68% të fondeve të kërkuara.
Përfaqësuesit e Qytetit të Zagrebit-Shef i Zyrës së Ekspertëve të Qytetit,Renata Zguric,Ekspert i Lartë i Mbrojtjes dhe Shpëtimit,Branko Hercek dhe Koordinatori i Projektit dhe Specialist i Mbrojtjes Civile,Krunoslav Katic prezantuan partnered e projektit, si dhe aktivitetet e pritshme të projektit mbi dy vitet e ardhshme.
Objektivi i përgjithshëm i projektit është të zhvillojë një sistem, domethënë një platformë IT, e cila do të na mundësojë të mbledhim, analizojmë dhe shkëmbejmë të gjitha të dhënat thelbësore për gatishmëri të suksesshme ndaj fatkeqësive dhe emergjencave në nivel lokal. Të dhënat do të mblidhen në një njësi të përbashkët IT në nivel të Qytetit të Zagrebit dhe partnerëve të tjerë. Të dhënat do të mblidhen nga qendrat 112, departamentet e zjarrfikësve, shërbimet mjekësore emergjente, agjencitë e ujit dhe burime të tjera. Të dhënat e mbledhura do të përdoren për vlerësimin e rrezikut dhe simulimin e GIS.
Për të arritur objektivin e përgjithshëm të projektit, brenda projektit do të kryhen pesë vlerësime teknike të veçanta (veçmas për secilin partner), do të mbahen dhjetë seminare për zhvillimin e burimeve njerëzore dhe në fund, një metodologji e standardizuar e vlerësimit të rrezikut, d.m.th. do të zhvillohet një mjet IT, i cili do të përdoret në proceset vendimmarrëse në menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë.
Vlera e madhe e këtij projekti, i cili është njohur nga përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen Civile Evropiane dhe Operacionet e Ndihmës Humanitare Evropiane (EU DG ECHO), të cilët kanë hapur një tender për financimin e propozimeve për parandalimin dhe gatishmërinë e mbrojtjes civile në nivel BE , fokusi është në nivel lokal. Projekti do të rezultojë në shkëmbimin e praktikave më të mira midis një shteti anëtar të Bashkimit Evropian - Kroacisë (përmes Qytetit të Zagrebit) dhe vendeve anëtare të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së - Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, si dhe Bosnja dhe Hercegovina dhe Shqipëria, dy vende që aspirojnë të bëhen anëtarë të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së.
Tenderi për projekte në fushën e parandalimit dhe gatishmërisë në mbrojtjen civile u lançua nga DP ECHO në vitin 2019 dhe në të morën pjesë të gjitha vendet anëtare të BE-së, gjashtë shtete anëtare të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së dhe 19 vende të tjera fqinje. Janë dorëzuar gjithsej 43 projekte dhe janë bashkëfinancuar 11 projekte, duke përfshirë projektin e Qytetit të Zagrebit.
Me përfundimin e projektit, Qyteti i Zagrebit do të bëhet një shembull unik i një njësie të qeverisjes rajonale që do të ketë një sistem komandues dhe funksional IT plotësisht funksional për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave dhe do të jetë në gjendje të ndajë njohuritë dhe përvojën e tij me qarqe, qytete dhe qytete të tjera dhe komunat në Republikën e Kroacisë, si dhe me vendet e rajonit.
Projekti "COMMAND" d është një mbështetje e jashtëzakonshme për Drejtorinë e Mbrojtjes Civile të Ministrisë së Brendshme të Kroacisë.

 ispod.teksta1ispod.teksta2ispod.teksta3

 HACP logo

Koordinatori i projektit

Qarku i Zagrebit
Rruga Grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Kroaci

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica