Mekanizmi i komandës dhe operacioneve për analizën multisektoriale të të dhënave të fatkeqësisë Nexus

Në kuadër të projektit do të zhvillohet një platformë IT e cila do të përdoret për të mbledhur, analizuar dhe shkëmbyer të dhëna thelbësore për gatishmërinë ndaj fatkeqësive dhe gjendjet emergjente në nivel lokal

 
 

Lajme

Aktivitetet gjatë zbatimit të projektit

View all Posts
14. Tetor 2022.
Konferenca finale e projektit të BE-së “COMMAND d”

Zagreb, 14 tetor 2022 - Në Velika Gorica u mbajt konferenca finalee projektit të BE-së “COMMAND...

13. Tetor 2022.
Workshop - Projektet e BE-së për mbrojtjen civile në Kroaci / shembuj të praktikës së suksesshme /

Në kuadër të konferencës finale për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, e cila u mbajt më 13...

12. Shkurt 2020.
Sistemi i Emergjencave Civile në Tiranë

Drejtoria e Integrimit Evopian dhe Projekteve të Huaja në Bashkinë e Tiranës, organizoi më 27 Maj...

12. Shkurt 2020.
Comman d-Takimi prezantues i ekipit të projektit

Takimi prezantues i ekipit të projektit u mbajt në Bruksel (a kick-off meeting). Projekti me emrin...

 
 

Menaxhimi i riskut

Mbështetja e qendrës së komandës së operacioneve

Procedurat standarde të funksionimit në situata krize do të vendosen gjatë projektit, pranimi i të dhënave, si dhe simulimi i analizës/zhvillimeve GIS dhe transferimi i të dhënave emergjente do të lehtësohet.

 

Bashkimi Evropian

Financimi i Projekteve

Projekti është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian (Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen Civile Evropiane dhe Operacionet e Ndihmës Humanitare Evropiane). Vlera totale e projektit është 457,821,97 euro dhe shuma e fondeve të miratuara nga BE-ja është 387,676,98 euro.

 HACP logo

Koordinatori i projektit

Qarku i Zagrebit
Rruga Grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb, Kroaci

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica