Град Скопје на 04 октомври 2022 година  ја организира 2-та обука за градење на капацитети за употреба на ИТ платформата во рамки на проектот. Истата претставува краен резултат од имплементацијата на предвидените активности која ќе се користи од страна на партнерите во проектот и Град Скопје.

Главните цели за реализација на обуката се:

1. Презентација на ИТ платформата (претставување на податоците на делот за Град Скопје и алатките кои ќе се користат за менаџирање на платформата)

2.Споредба на податоците кои ќе ги користат партнерите во својот дел од ИТ платформата.

На обуката учествуваа претставници од проектните партнери.

 HACP logo

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ

Загребачка жупанија
Улица града Вуковара 72/V
10000 Загреб, Хрватска

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica