Во рамките на имплементацијата на проектот на ЕУ “Механизми за давање на команди и извршување за мултисекторски анализи на Nexus податоци за катастрофи - COMMAND d“, на 3-ти Октомври 2022 се одржа првиот онлајн состанок за градење на  капацитети за споредба на процесот на технички прегледи/ проценка на потребите/ стандардизирани проценки на ризици (on-line) за сите проектни партнери Загребaчка жупанија, главниот град Подгорица, град Тузла и општина Тирана.

Главните цели за  организацијата  на овој состанок/обука се:

  1. Да се презентираат податоците од подготвениот документ Технички преглед/ проценка на потребите во Северна Македонија (законска рамка, плански документи, ризици од катастрофи, организација на системот за заштита и спасување на локално ниво, SWOT анализа) и
  2. Да се ​​спореди процесот на технички прегледи/проценки на потребите/стандардизирани проценки на ризик со партнерите во проектот.

 HACP logo

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ

Загребачка жупанија
Улица града Вуковара 72/V
10000 Загреб, Хрватска

00385 1 6009 400
00385 1 6009 411
commandd@zagrebacka-zupanija.hr

Zagrebačka županija  Općina tirana Grad Tuzla  Grad Skopje  Grad Podgorica